Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

Souhlasím s tím, aby společnost E C H O , spol. s.r.o., IČO: 14889676, se sídlem Prašná 494, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 746, jakožto správce, zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu

za účelem zasílání obchodních sdělení, zejména nabízení jejích výrobků a služeb a nabízení výrobků a služeb třetích stran.

Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů po dobu trvání mého souhlasu a jsem si vědom/a, že souhlas mohu kdykoli odvolat. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení ihned ukončeno.

Tento souhlas uděluji se znalostí níže uvedených informací o zpracování osobních údajů.

 

Informace o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat E C H O , spol. s.r.o., IČO: 14889676, se sídlem Prašná 494, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 746 (dále jen „Správce“ nebo „My“).

Kontaktní údaje Správce:

restaurace@zasaznova.cz v případě e-shopu www.eshop.zasaznova.cz.

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Dáváte nám možnost, abychom Vám jako uživatelům služby informační společnosti provozované na našich internetových stránkách zasílali obchodní sdělení.

Za účelem zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, k jejichž zpracování jste nám poskytli souhlas, včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany. Tento souhlas je právním základem pro zpracování osobních údajů. Vámi udělený souhlas budeme archivovat po dobu zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dále čtyři roky po jeho ukončení, a za účelem doložení, že zpracování osobních údajů bylo zákonné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení lze kdykoli odvolat způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení nebo zasláním e-mailové zprávy o odvolání souhlasu na e‑mail uvedený výše. Zasílání obchodních sdělení lze kdykoli obnovit.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci Správce a externí zpracovatelé, kteří jsou pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo EU (konkrétně do USA) při využívání e-mailingové služby Mailchimp provozované společností The Rocket Science Group LLC, control number: 0028959, se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro zasílání obchodních sdělení do odvolání Vašeho souhlasu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte právo zejména kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Dále máte zejména právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není Správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.). Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Dále máte zejména právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně.

Jakým způsobem můžete svá práva uplatnit

Svá práva (včetně práva podat námitku) uplatňujete u Správce. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

Další informace o zpracování osobních údajů

Podrobné informace o zpracování osobních údajů a zpracovatelích naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný na www.chefarena.cz/informace-o-zpracovavani-osobnich-udaju (v případě e-shopu www.chefarena.cz) a www.zasaznova.cz/ochrana-osobnich-udaju (v případě e-shopu www.eshop.zasaznova.cz).

Nenechte si ujít žádné novinky a akce z naší Chefarény