+421 948 354 991 (Po-Pia 8:00-16:00)

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti E C H O , spol. s.r.o., IČO: 14889676, se sídlem náměstí Prašná 494, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 746 (dále jen „Prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky Prodávajícího (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) podmínky provozu a užívání internetového obchodu CHEF ARENA provozovaného Prodávajícím na www.chefarenae.cz (dále jen „E-shop“) a podmínky kupních smluv (dále jen „Smlouva“) uzavíraných mezi Prodávajícím a zákazníky nakupujícímu v E-shopu (dále jen „Kupující“).
 2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ujednání odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě; taková ujednání mají před Obchodními podmínkami přednost.
 3. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, která jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), tak i na případy, kdy je Kupujícím osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).
 4. Tyto Obchodní podmínky a veškeré právní poměry z nich vyplývající, včetně Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

2. REGISTRACE A UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Kupující může E-shop užívat a uzavírat Smlouvy i bez nutnosti registrace. Pokud to E-shop v danou chvíli umožňuje, pro usnadnění užívání E-shopu a uzavírání Smluv se Kupující může dobrovolně do E-shopu registrovat a založit si svůj uživatelský účet (dále jen „Uživatelský účet“). Některé funkce E-shopu mohou být dostupné jen registrovaným uživatelům prostřednictvím Uživatelského účtu.
 2. Pro účely registrace Kupující vyplní elektronický formulář v E-shopu a odešle ho Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní E-shopu. Do registračního formuláře musí Kupující uvést správně a úplně všechny údaje označené jako povinné.
 3. Fyzická osoba může samostatně provést registraci, pokud v den dokončení registrace dosáhla 18 let a je plně svéprávná. Fyzická osoba provádějící registraci za právnickou osobu musí k takovému jednání za právnickou osobu být oprávněna, zejména musí být plně svéprávná a mít oprávnění za Kupujícího provést registraci a uzavírat Smlouvy (dále jen „Pověřená osoba“). Odesláním vyplněného registračního formuláře Pověřená osoba stvrzuje, že má veškerá potřebná zmocnění a oprávnění k tomu, aby takto za Kupujícího jednala. Pověřená osoba není smluvní stranou Smlouvy, tou je vždy pouze Kupující.
 4. Odesláním registračního formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí. Kupující rovněž potvrzuje, že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů dostupné k nahlédnutí mj. v rozhraní E-shopu.
 5. Po odeslání registračního formuláře Prodávajícímu je Kupující povinen ověřit svou e-mailovou adresu, a to dle pokynů Prodávajícího. Okamžikem ověření e-mailové adresy Kupujícího dojde k dokončení registrace (tj. k uzavření smlouvy o registraci a zřízení Uživatelského účtu, dále jen „Registrace“).
 6. Na základě Registrace je automaticky vytvořen Uživatelský účet.
 7. Uživatelský účet náleží vždy jednomu Kupujícímu. Kupující může mít vždy pouze jeden Uživatelský účet.
 8. Za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Uživatelském účtu odpovídá Kupující. Při jakékoli jejich změně je Kupující povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce.
 9. Pro přístup do Uživatelského účtu je třeba správně zadat přihlašovací údaje Kupujícího. Kupující je povinen své přihlašovací údaje náležitě chránit a zabránit jakékoli třetí osobě v přístupu k přístupovým údajům nebo k Uživatelskému účtu (třetími osobami nejsou Pověřené osoby). V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Kupující bez zbytečného odkladu své přístupové údaje změnit a informovat o tomto podezření Prodávajícího.
 10. Kupující není oprávněn umožnit jakékoli třetí osobě užívání jeho Uživatelského účtu. Kupující je odpovědný za aktivitu probíhající v rámci jeho Uživatelského účtu, nehledě na to, zda ji činí Kupující, Pověřená osoba, jiná osoba Kupujícím pověřená či jiná třetí osoba.
 11. Prodávající neodpovídá za újmu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu k Uživatelskému účtu třetí osobou v důsledku nedodržení povinností Kupujícího vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.
 12. Kupující je oprávněn svůj Uživatelský účet kdykoliv zrušit a ukončit tím Registraci prostřednictvím rozhraní E-shopu. To nemá vliv na případné již uzavřené Smlouvy.
 13. Prodávající může Kupujícímu zrušit Uživatelský účet a ukončit tím Registraci, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 (jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. O zrušení Uživatelského účtu Prodávající Kupujícího vyrozumí e-mailem.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prezentace zboží na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně prezentovaného zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Rozhraní E-shopu obsahuje informace o nabízeném zboží, jeho hlavní vlastnosti, informace o ceně, nákladech spojených s balením a dodáním zboží, způsobech a předpokládaných termínech dodání a možnostech platby. Ceny zboží zobrazované v rozhraní E-shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní, souvisejících poplatků a jiných podobných peněžitých plnění, pokud není uvedeno jinak.
 3. Smlouva ohledně konkrétního zboží se uzavírá na základě objednávky Kupujícího učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu (dále jen „Objednávka“). Do objednávkového formuláře Kupující musí vyplnit všechny údaje označené jako povinné; bez těchto nelze Objednávku dokončit. Objednávkový formulář obsahuje zejména:
  1. informace o objednávaném zboží a jeho množství (Kupující zboží vybírá vložením do košíku v rozhraní E-shopu),
  2. informace o požadovaném způsobu doručení zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  3. identifikační údaje Kupujícího, kontaktní údaje, doručovací a fakturační adresu,
  4. vybraný způsob platby včetně případných poplatků spojených s daným způsobem platby.
 4. Před odesláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Veškeré údaje uvedené v  Objednávce musí být správné, úplné a aktuální. Prodávající nenese odpovědnost za jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo neaktuálních údajů ze strany Kupujícího.
 5. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí, a dále že bere na vědomí Informace o zpracování osobních údajů ze strany Prodávajícího.
 6. Prodávající obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu e-mailem na adresu Kupujícího uvedenou Objednávce, a to bez zbytečného odkladu po jejím obdržení.
 7. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy:
  1. Kupující zaplatí řádně celou cenu za zboží dle učiněné Objednávky, a
  2. Prodávající doručí Kupujícímu potvrzení o přijetí Objednávky (akceptaci) a přijetí platby za zboží v Objednávce, a to na e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce.
 8. Pokud Kupující nezaplatí řádně cenu dle Objednávky ani do 3 (tří) dnů ode dne doručení Objednávky Prodávajícímu, Objednávka bude zrušena.
 9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

4. CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží jsou zobrazeny vždy u daného zboží v rozhraní E-shopu a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na E-shopu. Rozhodující je cena zboží platná v okamžiku odeslání Objednávky Prodávajícímu.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující zaplatí Prodávajícímu způsobem uvedeným jako nabízenoué možnosti platby v rozhraní E-shopu (v objednávkovém formuláři). Pokud rozhraní E-shopu neuvádí jinak, lze platby provádět:
  1. bezhotovostně prostřednictvím platební brány provozované společností ComGate Payments, a.s.
 3. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v rozhraní E-shopu (objednávkovém formuláři) uvedeno jinak, kupní cena už zahrnuje tyto náklady.
 4. Závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Prodávající Kupujícímu bez zbytečného odkladu e-mailem potvrdí, že kupní cena byla zaplacena.
 5. Není-li v E-shopu uvedeno jinak, jsou platby za zboží prováděny v českých korunách. Případné poplatky za konverzi jdou k tíži Kupujícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. Zboží je Kupujícímu dodáno:
  1. na doručovací adresu určenou Kupujícím v Objednávce;
  2. na e-mailovou adresu určenou Kupujícím v Objednávce;
  3. osobním odběrem v provozovně na adrese určené Prodávajícím.
 2. Způsob dodání zboží zvolí Kupující v Objednávce, a to dle druhu objednávaného zboží.
 3. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. Dodací lhůty se liší dle druhu objednávaného zboží a předpokládané doby doručení jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží na E-shopu. Dodací lhůty jsou uvedeny v pracovních dnech. Prodávající neodesílá zboží Kupujícímu dříve než před přijetím platby ceny dle Objednávky.
 4. V případě, že Prodávající není schopen z různých důvodů předpokládanou dodací lhůtu uvedenou na E-shopu dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.
 5. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce podle možností nabízených Prodávajícím v danou chvíli v E-shopu.
 6. V případě, že je způsob dopravy sjednán na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Kupujícímu, který je Spotřebitelem, až jakmile zboží Spotřebiteli předá dopravce. V případě, že si Kupující zboží osobně vyzvedne u Prodávajícího, Prodávající splní svoji povinnost odevzdat zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy Kupujícímu umožní nakládat se zbožím.
 9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího, případně mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Spotřebitelem:
  1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
  2. Kupující však nemá právo odstoupit od Smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, pokud je předmětem Smlouvy:
   1. dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
   2. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   3. dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů není možné jej vrátit,
   4. dodávka novin, periodik nebo časopisů,
   5. dodávka zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy,
   6. poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
   7. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal, nebo dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči, byl se souhlasem Spotřebitele dodán před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy a Prodávající sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě Spotřebitel nemá právo od Smlouvy odstoupit.
  3. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je dostupný na www.chefarena.cz/podminky. Podepsané oznámení o odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla Prodávajícího či jako přílohu ve formátu PDF na e-mail: studio@chefarena.cz.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  5. Odstoupí-li Kupující platně od Smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
  6. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem případného poškození nebo opotřebení vráceného zboží. Nárok na náhradu případné škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  7. Kupující, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy dále odstoupit v případech stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího.
 2. Odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, který je Podnikatelem:
  1. Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v následujících případech:
  2. v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Prodávajícího, za předpokladu, že Kupující o tomto Prodávajícího písemně vyrozuměl a poskytl mu přiměřenou lhůtu, ne kratší než 10 (deset) pracovních dnů, ke zjednání nápravy, nebo
  3. v případech stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího.
  4. Ustanovení odst. 6.1.3 až 6.1.6 těchto Obchodních podmínek upravující postup při odstoupení od Smlouvy se použijí na Podnikatele obdobně.
  5. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího – Podnikatele jsou vyloučeny.
 3. Odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího:
  1. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jejího uzavření, pokud došlo vlivem technické chyby E-shopu k chybnému zobrazení nabídky zboží a v návaznosti na to k uzavření Smlouvy za podmínek, za kterých ji Prodávající zjevně nezamýšlel uzavřít – typicky v případech, kdy se na E-shopu v důsledku zobrazuje kupní cena zboží, která je zjevně nepřiměřeně nízká vzhledem k hodnotě zboží, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej nebo slevovou akci, dále pokud se jedná o chybný přepočet ceny zboží do jiné měny, nebo v případě jiných chyb v nabídce zboží na E-shopu. V takovém případě Prodávající Kupujícího o nastalé situaci vyrozumí e-mailem. Smlouva zaniká od počátku okamžikem doručení takového vyrozumění Kupujícímu. Prodávající vrátí nejpozději do 30 (třiceti) dnů od odstoupení Kupujícímu celou Kupujícím zaplacenou cenu zboží.
  2. Další zákonné možnosti ukončení Smlouvy nebo odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího tímto nejsou dotčeny.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího plynoucí z vadného plnění jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na www.chefarena.cz/podminky

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí vzniku škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží, případně nepřevezme-li Kupující zboží, ačkoli mu Prodávající umožnil s ním nakládat.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za užívání zboží způsobem, který neodpovídá účelovému určení zboží, nebo které je v rozporu s instrukcemi k použití daného zboží poskytnutými Prodávajícím. Prodávají též neodpovídá za případnou škodu nebo vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem.
 3. V případě, že Prodávající není schopen plnit řádně a včas Smlouvu z důvodu zásahu vyšší moci (jakožto mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Prodávajícího), bude o tom Kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Veškeré lhůty k plnění Prodávajícího se prodlužují o dobu, po kterou překážka vyšší moci trvá. Ustanovení
  § 2913 Občanského zákoníku tímto není dotčeno.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby příslušných poskytovatelů služeb komunikace na dálku.
 6. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Kupujícímu je poskytnuto e-mailové potvrzení o uzavření Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek, příp. může k uzavřeným Smlouvám přistupovat skrze Uživatelský účet na E-shopu.

9. DÁRKOVÉ VOUCHERY NA ZBOŽÍ

 1. Na vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, která nejsou upravena v tomto čl. 9. Obchodních podmínek, se uplatní obecná ustanovení těchto Obchodních podmínek.
 2. Prodávající nabízí na E-shopu dárkové vouchery opravňující oprávněného držitele dárkového voucheru k jeho uplatnění, a to za podmínek stanovených v tomto čl. 9. těchto Obchodních podmínek (dále jen „Dárkový voucher“).
 3. Dárkový voucher obsahuje zejména následující údaje, a to:
  1. hodnotu Dárkového voucheru,
  2. datum vystavení Dárkového voucheru,
  3. dobu platnosti Dárkového voucheru,
  4. číslo Dárkového voucheru,
  5. místo, kde lze Dárkový voucher uplatnit,
  6. identifikační a kontaktní údaje osoby poskytující zboží/služby.
 4. Hodnota Dárkového voucheru je předem určena Prodávajícím.
 5. Předmět Dárkového voucheru zvolí oprávněný držitel Dárkového voucheru.
 6. Prodávající vystaví Dárkový voucher na základě Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře v rozhraní E-shopu po splnění podmínek stanovených v odst. 3.7. těchto Obchodních podmínek.
 7. Dárkový voucher je Kupujícímu zaslán poštou na doručovací adresu nebo e-mailovou adresu určenou Kupujícím v Objednávce. V případě zaslání Dárkového voucheru na e-mailovou adresu Kupujícího je pro účely odst. 6.1.1 dnem převzetí Dárkového voucheru den, kdy byl Dárkový voucher Prodávajícím odeslán Kupujícímu.
 8. Dárkový voucher je u osoby poskytující Předmět Dárkového voucheru oprávněna uplatnit osoba, která je jeho oprávněným držitelem.
 9. Doba, po kterou je oprávněný držitel Dárkového voucher oprávněn Dárkový voucher uplatnit,   je časově omezena, a to na dobu 1 roku od jeho vystavení (dále jen „Doba platnosti“), není-li na Dárkovém voucheru uvedeno jinak. Konkrétní Doba platnosti je na Dárkovém voucheru vyznačena.
 10. Dárkový voucher lze uplatnit pouze jednou, a to nejpozději v poslední den Doby platnosti, není-li ujednáno něco jiného.
 11. V případě nižší hodnoty poskytnutého zboží či služeb oproti hodnotě Dárkového voucheru není rozdíl oprávněnému držiteli Dárkového voucheru vyplacen.
 12. Po uplynutí Doby platnosti nelze Dárkový voucher uplatnit ani nelze požadovat jeho proplacení či jakoukoliv jinou náhradu.

10. UŽÍVÁNÍ A PROVOZ E-SHOPU

 1. E-shop, včetně jeho obsahu a software zajišťujícího jeho chod, jsou nehmotnými statky chráněnými zákonem, především jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění, případně jako jiné nehmotné statky chráněné zákonem.
 2. Kupující je E-shop a další chráněné statky v něm obsažené užívat pouze po dobu, k účelům, v rozsahu a způsoby nezbytnými k užívání E-shopu v souladu s těmito Obchodními podmínkami (tj. k uskutečňování nákupů, prohlížení zboží, Registraci a užívání Uživatelského účtu dle Obchodních podmínek). Kupující není oprávněn E-shop ani jeho obsah užít zejména ke komerčním účelům (ať už ve vlastní prospěch nebo v prospěch třetí osoby). Kupující není oprávněn poskytovat jakékoli podlicence třetím osobám ani postoupit licenci na třetí osobu. Kupující nesmí do E-shopu ani jeho obsahu jakkoli zasahovat, upravovat jej, provádět dekompilaci, spojit jej s jiným dílem nebo jej zařadit do díla souborného.
 3. Prodávající vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby byl E-shop dostupný a funkční. Kupující však bere na vědomí, že E-shop nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. třetích osob. Kupujícímu v případě nedostupností či nefunkčností E-shopu nevznikají žádné nároky z vadného plnění nebo na náhradu újmy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujícího nebo osob jednajících za Kupujícího v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy naleznete v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ který je dostupný na www.chefarena.cz/podminky.

12. ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz
 2. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

13. PODPORA

 1. Kupující může kontaktovat Prodávajícího za účelem řešení funkčnosti E-shopu, zejména v případech, kdy jsou E-shop nebo jeho dílčí funkce nefunkční nebo nedostupné. Pro kontaktování Prodávajícího v těchto případech využijte:
  1. Telefonní linku: +420 777 757 126
  2. E-mailový kontakt: studio@chefarena.cz
  3. Prodávající bude Kupujícího informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Kupující využil ke kontaktu.

14. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

 1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, ke Smlouvě nebo Registraci, příp. která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen i pokud je oznámení zasláno v elektronické podobě jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF prostřednictvím následujících kontaktů:
  1. kontaktní údaje Prodávajícího: e-mail: studio@chefarena.cz, telefonní číslo: +420 777 757 126
  2. kontaktní e-mail Kupujícího uvedený v Objednávce či Uživatelském účtu.
 2. Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat (tj. aktualizují své údaje v Uživatelském účtu) nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů.
 3. Veškeré faktury budou zasílány elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, resp. Uživatelském účtu.

15. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rozhraní E-shopu a informace o tomto doplnění a/či změně bude registrovaným Kupujícím také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývá předchozí znění Obchodních podmínek účinnosti. V případě, že se změnami Kupující nesouhlasí, má právo Registraci kdykoli ukončit. Změny Obchodních podmínek nemají vliv na Smlouvy uzavřené ještě za účinnosti původních Obchodních podmínek.
 2. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné nebo nevynutitelné, nemá taková skutečnost vliv na platnost ani vynutitelnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.
 3. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část.
 4. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.1.2022

Nenechte si ujít žádné novinky a akce z naší Chefarény